Nieuws
 


Bedevaart naar Maria

Parochiekerncommmissie Zegge

Parochiekerncommmissie Zegge bestaat uit:

Voorzitter Helen van Oosterhout-Verhoeven 0165-560619
Kasbeheerder J. van Hest-Bartels 0165-536695
Diaken J. van Steenoven 06 83591622
Commissielid M. Vergouwen 0165-557156
Commissielid C Broumels
Commissielid M. van Overveld
Commissielid K. van Loon 0165-395145
Commissielid P. van Loon 0165-395145

Parochiekerncommissie

Het parochiebestuur richt een parochiekerncommissie op voor elke voormalige parochie (volgens het Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie, artikel 49). De leden van de parochiekerncommissies worden door het parochiebestuur benoemd. Omwille van de continuïteit is het wenselijk dat in elke parochiekerncommissie enkele leden van de voormalige parochiebesturen worden benoemd.
Per parochiekerncommissie kunnen er werkgroepen geformeerd worden voor de diverse activiteiten.
De parochiekerncommissie draagt namens het parochiebestuur zorg voor praktische organisatie en uitvoerende beheerstaken in de parochiekernen. Ze organiseert, beheert en onderhoudt de gebouwen en middelen die het parochiebestuur ter beschikking stelt om in de parochiekern pastorale en parochiële activiteiten te doen plaatsvinden. De parochiekerncommissie verricht haar taken in nauw overleg met zowel het parochiebestuur als het pastoraal team. Het is wenselijk dat er een of enkele keren per jaar overleg is van het parochiebestuur met de parochiekerncommissies (eventueel met afgevaardigden of met de voorzitters ervan).
Om haar taken te kunnen vervullen wijst het parochiebestuur aan de parochiekerncommissie, op basis van een door de parochiekerncommissie opgestelde begroting, een jaarlijks budget toe.
De taken en functies van de parochiekerncommissie zijn beschreven in de speciale uitgave van de Analecta van het bisdom van Breda (april 2011). Op basis van deze Analecta stelt het parochiebestuur een reglement op voor het functioneren van de parochiekerncommissies.

Andere functionele commissies/werkgroepen

Het parochiebestuur kan naast de parochiekerncommissies, ook andere functionele commissies en werkgroepen instellen. Ze zal in ieder geval een financiële commissie oprichten, waarin naast de penningmeester ook de kasbeheerders van de parochiekerncommissies zitting hebben.
Ook kunnen commissies ten behoeve van vrijwilligers, gebouwen en/of begraafplaatsen worden ingesteld. Door het parochiebestuur kunnen ook permanente werkgroepen, bijvoorbeeld een werkgroep kerkbalans, worden opgericht.

Bankrekeningnummer NL88 RABO 0144 3156 53
Bankrekeningnummer NL46 RABO 0144 3106 86 Kerkbijdrage